Tento web nijak nesouvisí se společností SPAR a slouží pouze jako archiv její činnosti v ČR.

Reklamační řád

ODPOVĚDNOST ZA JAKOST VĚCI PŘI PŘEVZETÍ

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí bez vad. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

  • má věc vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu věci a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Neodpovídá-li věc při převzetí výše uvedeným požadavkům, má kupující právo domáhat se dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součástí věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADU, KTERÁ JE PODSTATNÝM A NEPODSTATNÝM PORUŠENÍM SMLOUVY

Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady věci vzniklé v době 24 měsíců od převzetí, a to pro vady, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.

Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové bezvadné věci, opravu, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši). Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

POTVRZENÍ O POVINNOSTECH PRODÁVAJÍCÍCHO Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Na žádost kupujícího prodávající potvrdí kupujícímu při prodeji v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění a uvede rozsah a podmínky odpovědnosti prodávajícího (potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění doklad o zakoupení věci.

MÍSTO PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Kupující může věc zakoupenou u prodávajícího reklamovat v kterékoliv provozovně INTERSPAR v ČR. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění, které prodávající kupujícímu vydal, na účtence či v záručním listě, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.

LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ A JEJÍ BĚH

Prodávající odpovídá za vady, které se vyskytnou po převzetí věci kupujícím v době 24 měsíců. Vyskytne-li se u zakoupené věci vada, má kupující právo v průběhu této lhůty uplatnit u prodávajícího práva z odpovědnosti za vady (reklamace).

Prodávající neodpovídá za vady:

  • je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
  • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním,
  • jde-li o věc použitou a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím,
  • vyplývá-li to z povahy věci.

K reklamačnímu řízení bude přijata jen taková věc, která bude čistá, tak aby v posouzení reklamace nebránily obecné zásady hygieny.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího řádně a včas.

Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn., že kromě vytknutí vad zboží prokáže i skutečnost, že ke koupi reklamované věci došlo v jedné z provozoven prodávajícího, nejlépe pokladním dokladem, potvrzením o povinnostech prodávajícího z vadného plnění, či jiným vhodným způsobem.

Vedoucí provozovny nebo jím pověřený pracovník je v případě, že kupující uplatní reklamaci u prodávajícího řádně a včas, povinen o oprávněnosti reklamace rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující nedohodnou na lhůtě delší. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Lhůta pro uplatnění reklamace počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. V případě, že v rámci reklamačního řízení dojde k výměně vadné věci za novou, prodávající poskytne kupujícímu novou lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění v délce 24 měsíců. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je věc v opravě a kupující je nemůže užívat. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.

Po uplynuté lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

ZBOŽÍ PRODÁVANÉ ZA NIŽŠÍ CENY

Věci, které mají vady, jež nebrání, aby mohla být věc užívána k určenému účelu, musí být prodávány jen za nižší ceny. Kupující je nutné upozornit, že věc má vadu a o jakou vadu jde, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. Za takovéto vady, pro které byla sjednána nižší cena, prodávající neodpovídá. Vyskytne-li se u věci prodávané za nižší cenu jiná vada, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Byla-li však cena snížena z důvodu výprodeje nebo posezónního doprodeje a jedná se o prodej nového bezvadného zboží, prodávající za vady takto prodaného zboží odpovídá v plném rozsahu.

SMLUVNÍ ZÁRUKA ZA JAKOST

Poskytne – li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, řídí se její uplatnění tímto reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného.